Algemene voorwaarden

Onze rekeningen zijn contant, t.t.z. uiterlijk acht dagen na ontvangst der factuur, betaalbaar zonder korting voor de gehele som te Meulebeke. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart doet geen afbreuk aan deze voorwaarden.

Enkel de door onze firma toegestane kortingen mogen worden verrekend.

Data voor levering, uitvoering enz. zijn zonder verbintenis van onzentwege. Ingeval de leverings- of uitvoeringstermijn wordt overschreden, kan de ontbinding van de verkoopsovereenkomst door de klant slechts worden geëist na aangetekende ingebrekestelling, waarbij onze firma nog de tijd heeft om gedurende 1 maand aan haar verplichtingen te voldoen. In ieder geval kan ingeval van laattijdige levering of uitvoering onder geen enkel beding weldanige schadevergoeding worden gevorderd door de klant.

De verkochte goederen blijven onze eigendom en dit tot algehele betaling. De weigering een levering te betalen geeft ons het recht om onmiddelijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, de geleverde waren terug te halen.

Alsdan is een schadevergoeding verschuldigd van 20% op de verkoopprijs. Ingeval van verbreking van een verkoopsovereenkomst door de klant zal de klant een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% op de verkoopprijs.

Al onze machines zijn gewaarborgd tegen constructie- of materiaalfouten gedurende 6 maanden, tenzij anders vermeld. De waarborg gaat in vanaf de leveringsdatum, en uiterlijk vanaf de factuurdatum en omvat uitsluitend de vervanging van de defecte onderdelen. De werklonen en verplaatsingskosten worden altijd in rekening gebracht met een minimum van € 47,00 per tussenkomst, dit geldt ook voor nutteloze oproepen. Indien niet voldaan werd aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden behouden wij ons het recht elke herstelling zelfs gedurende de waarborgperiode uit te stellen tot wanneer aan deze betalingsvoorwaarden is voldaan.

Daarenboven wordt er geen waarborg verstrekt op motoren, lampen, adapters, batterijen, drums van fotokopieermachines, linten, drukelementen, bestanddelen uit rubber of plastic, aandrukrolletjes, elektrische kabeltjes en alle andere accessoires, nodig voor het gebruik van de geleverde machines.

De waarborg is niet van toepassing indien accessoires en toebehoren gebruikt worden, die niet erkend zijn door de producent van de bewuste machine en op verbruiksgoederen die niet door on werden geleverd. Er is ook geen waarborg wanneer het geleverde beschadigd werd door abnormale, verkeerde, of ongeoorloofde gebruiksomstandigheden. Evenmin is er waarborg ingeval van beschadiging van het geleverde, ingevolge ongeval, brand, waterschade enz...

Alle klachten dienen op straffe van verval schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 8 dagen vanaf de levering.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de gestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de shuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 123,95 en een maximum van € 1.859,20 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De in herstelling gegeven machines moeten binnen de 6 maand terug afgehaald worden. Indien niet, verklaard de klant zich akkoord van rechtswege en zonder ingebrekestelling dat onze firma eigenaar wordt van de machines en er de vrije beschikking over krijgt.

Onze firma kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de nadelen en/of gevorderde schadevergoedingen die de klant, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitende uit het niet werken van de machines heeft geleden. Niettegenstaande alle tegengestelde clausules, door de klant voorzien, zijn alleen onze algemene voorwaarden geldig.

Bij onderhoudscontracten kunnen de verbruiksproducten alleen verhuurd worden voor het aantal kopieën in het handboek. Deze producten blijven eigendom van onze firma. Voor het overige wordt verwezen naar het onderhoudscontract.

Ingeval van betwisting zullen enkel het Vredegerecht van Waregem of de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn. 

Volg ons op Facebook